NAUJIENOS

Minima Sausio 13-oji – Laisvės gynėjų diena

2023-01-13: Laisvė – tai didžiausia kiekvieno žmogaus ir visos tautos vertybė.

Šiandien kartu prisimename tuos, kurie kovojo už mūsų visų laisvę, ypatingai, mūsų bendruomenės narį, Darių Gerbutavičių. 
Tuometinis Vilniaus statybininkų rengimo centro mokinys Sausio 13-ąją tragiškai žuvo kovodamas už laisvę.

Branginkime ir saugokime šią sunkiai iškovotą nepriklausomybę, būkime vieningi ir didžiuokimės savo tėvyne!


Sveikiname Statybininkų olimpiada 2022 ir LSA Dvejetų teniso turnyro nugalėtojus!

2022-09-12: Rugsėjo 9-ąją įvyko vienas didžiausių ir svarbiausių renginių metuose statybų sektoriaus bendruomenei – Statybininkų dienos šventė. Šventė prasidėjo jau tradicija tapusia renginio dalimi - Statybininkų olimpiada bei pirmą kartą organizuotu LSA Dvejetų teniso turnyru.

Statybininkų olimpiados nugalėtojais tapo: I vieta - UAB Naresta;  II vieta - UAB Grinda;  III vieta - AB Aksa

LSA Dvejetų teniso turnyro nugalėtojais tapo: I vieta - UAB Doka Lietuva;  II vieta - Laisvieji mūrininkai;  III vieta - UAB Alvora #1
Plačiau...


2022-09-06: Jau šį penktadieni, rugsėjo 9 d., Palangos sporto centre įvyks tradicinė, Statybininkų dienos šventės dalis - Statybininkų olimpiada. Visą su Olimpiada susijusią informaciją, varžybų tvarkaraščius, rezultatus ir kitą rasite čia:

NUOSTATAI;   LENTELĖS, FINALAI;   GRAFIKAI, REZULTATAI


Sveikiname mokslo bendruomenę su naujų mokslo metų pradžia - rugsėjo 1-ąja!

2022-09-01: Tai - naujų galimybių metas, todėl linkime sparčiai žengti pažangos keliu, auginti perspektyvią ateities kartą ir nestokoti veržlių idėjų, kuriant inovatyvesnę švietimo sistemą ir Lietuvos ateitį.

Įdomių, pozityvių, žinių ir proveržio kupinų metų!

STATYBOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ KOMPETENCIJŲ IR KVALIFIKACIJŲ
VERTINIMO

STATYBOS DARBININKŲ SERTIFIKAVIMO SCHEMA

ND-KVT-5


1. Bendrieji dalykai
1. Šią sertifikavimo schemą sukūrė ir jos savininkė yra Lietuvos statybininkų asociacija (LSA).
2. LSA vykdo kompetencijų vertinimo (sertifikavimo) veiklą ir sprendimų dėl sertifikavimo priėmimo teisės neperduoda kitoms organizacijoms.
3. Dokumentas apibrėžia statybos darbininkų kompetencijų vertinimo ir patvirtinimo (asmenų sertifikavimo) tvarką.
4. Šis dokumentas parengtas vadovaujantis LST EN ISO/IEC 17024:2012 reikalavimais.

2. Dokumento taikymo sritis
5. Sertifikavimo schema taikoma statybos darbininkų atskiroms kompetencijoms, kurios nurodytos dokumente ND-KVT-4 ir skelbiamos statreg.lt skyriuje Kompetencijos įvertinti ir patvirtinti (sertifikuoti).
6. Kompetencijos grupuojamos į sritis ir naudotojų patogumui siejamos su viena ar keliomis statybos darbininkų II-V lygio kvalifikacijomis, apibrėžtomis Statybos sektoriaus profesiniame standarte PSF01 [11].
7. Kompetencijų sritys naudotojų patogumui siejamos STR 1.06.01 Statybos darbai nustatytomis statybos darbų sritimis.
8. Šioje sertifikavimo schemoje nustatyti reikalavimai statybos darbininkų kompetencijoms ir nurodyti metodai, kuriais remiantis šios kompetencijos gali būti pademonstruotos, įvertintos ir patvirtintos (sertifikuotos).

3. Norminės nuorodos ir naudojami apibrėžimai

Dokumentai, kurie būtini taikant šią sertifikavimo schemą:
9. LST EN ISO/IEC 17024:2012;
10. LST EN ISO/IEC 17027:2014;
11. Statybos sektoriaus profesinis standartas PSF01 (2019-05-30 projektas);
12. STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“;
13. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugpjūčio 24 d. nutarimo Nr. 986 redakcija. Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašas.

Apibrėžimai, kurie naudojami dokumente:
14. Kompetencija - įrodytas gebėjimas naudoti žinias įgūdžius atliekant tam tikrą veiklą arba
siekiant numatytų rezultatų;
15. Kvalifikacija - teisės aktų nustatyta tvarka pripažįstama asmens turimų kompetencijų
arba profesinės patirties ir turimų kompetencijų, reikalingų tam tikrai veiklai, visuma. Kvalifikacija susideda iš kelių kompetencijų;
16. Kvalifikacijos lygis - kaip nustatyta Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo priede (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugpjūčio 24 d. nutarimo Nr. 986 redakcija).

4. Sertifikavimo schemos elementai
17.Sertifikavimo schemą sudaro šie elementai:
17.1. Darbo, veiklų ir užduočių aprašymai;
17.2. Kompetencijos reikalavimai: žinių ir gebėjimų reikalavimai;
17.3. Kiti gebėjimai ar papildomos kvalifikacijos.

5. Darbo, veiklų ir užduočių aprašymas
18. Kiekviena kompetencija kyla iš darbdavių arba darbuotojų poreikių rinkoje pademonstruoti savo svarbias kompetencijas. Kuriamas kompetencijos pavadinimas ir rengiamas kompetencijos aprašas pagal reglamento [12] nustatytą statybos darbų klasifikavimą, Statybos sektoriaus profesinio standarto PSF01 [11] kvalifikacijų aprašų veiklos objektus ir veiklos uždavinius, juos papildant darbdavių paaiškinimais bei patikslinsimais.
19. Tvirtinant kiekvieną kompetenciją darbo, veiklų ir užduočių aprašymai apibrėžiami „Reikalavimų apraše“ pagal kiekvieną galimą lygį kaip nurodyta dokumente ND-KVT-4. Patvirtintos kompetencijos ir jų Reikalavimų aprašai skelbiami statreg.lt skyriuje Kompetencijos.
20. Tokia pat tvarka, vadovaujantis Statybos sektoriaus profesinio standartu PSF01 [11], nustatoma ir skelbiama kiekvienai kompetencijai būtina darbo patirtis.

6. Kompetencijos reikalavimai: žinių ir gebėjimų reikalavimai
21. Pagal darbo, veiklų ir užduočių aprašymus, kaip nustatyta šio dokumento 5 skyriuje, kiekvienos kompetencijos „Reikalavimų apraše“ atsižvelgiant į darbuotojo numanomą indėlį (lygį) apibrėžiama kompetencija ir jos ribos pasitelkiant Statybos sektoriaus profesinį standartą [11].
22. Pagal patvirtintas žinių ir gebėjimų vertinimo temas (IN-KVT-2) kiekvienai kompetencijai rengiami žinių vertinimo klausimai (ND-KVT-7) ir gebėjimų vertinimo užduotys (ND-KVT-8). Klausimai neskelbiami, pretendentai supažindinami tik su klausimų temomis. Jos skelbiamos statreg.lt. Su gebėjimų vertinimo užduotimis pretendentai supažindinami vertinimo organizavimo metu.
23. Klausimai ir užduotys nuolat naujinami ir pildomi, kintant statybos darbų technologijoms, statybos produktams, medžiagoms, įrankiams ir informacinėms technologijoms. Tobulinimui pasitelkiama kompetencijų STATREG vertintojų sukaupta patirtis.

7. Kiti gebėjimai ar papildomos kvalifikacijos
24. Kiti gebėjimai ir papildomos kvalifikacijos gali būti privaloma sąlyga tam tikroms kompetencijoms įgyti (patvirtinti). Kiti gebėjimai ir papildomos kvalifikacijos nurodomos dokumente ND-KVT-4 kiekvienos kompetencijos apraše ir skelbiamos statreg.lt skyriuje Kompetencijos.
25. Elgesio ar profesinės etikos kodeksas šiuo metu netaikomi jokiai statybos darbininkų kompetencijai.

8. Reikalavimai kompetencijų vertinimo procesui
26. Kompetencijų vertinimo procese išskiriami šie etapai (ND-KVT-2): Statybų sektoriaus darbuotojų registracija STATREG ir registracija kompetencijų vertinimui, Kompetencijų vertinimo organizavimas, Žinių ir gebėjimų vertinimas, Sprendimo dėl sertifikavimo parengimas, Sprendimo dėl sertifikavimo priėmimas (kompetencijų tvirtinimas), Statybininko kortelės išdavimas (ND-KVT-2).
27. Kiekvienas pretendentas, norintis įgyti patvirtintą kompetenciją ir Statybininko kortelę, turi užsiregistruoti STATREG sistemoje pateikdamas savo duomenis ir sutikimą juos tvarkyti. Pretendentas turi susipažinti su esama tvarka, galimomis kompetencijomis ir jų reikalavimais statreg.lt . Turi prisijungti prie STATREG ir pasirinkti pageidaujamą kompetenciją (kompetencijas) ir užsiregistruoti į vertinimą, pasirašyti sutartį ir laukti administratoriaus nurodymų (ND-KVT-2).
28. Administratorius, matydamas sistemoje pareikštus pageidavimus ir registracijas, organizuoja vertinimą, iš patvirtinto sąrašo parenka vertintojus, kurie reziduoja ar dirba arčiau vertinimo vietos ir informuoja apie tai pretendentus bei vertintojus el. paštu arba sms kaip pasirinko kiekvienas asmuo savo paskyroje.
29. Žinios vertinamos pagal atskiroms kompetencijoms patvirtintus klausimus (ND-KVT-7). Nors klausimai rengiami su siūlomais atsakymų variantais, iš esmės jie yra atviri klausimai ir darbuotojas visuomet prašomas pateikti savo atsakymo argumentus bei priežastis. Žinios vertinamos darbuotojo darbo vietoje, jei to negalima padaryti – mokymo ar vertinimo organizacijų patalpose arba praktinio mokymo vietose (ND-KVT-6). Klausimus iš sistemos priskirtų kiekvienam vertinamajam vertintojai atrenka pagal visas 5 temas ir užduoda (perskaito) jo manymu tinkamiausius iš pateiktųjų. Jei atsakymų iš kurios nors temos neįmanoma objektyviai įvertinti balais, vertintojai užduoda papildomus klausimus iš tos temos.
30. Gebėjimai vertinami stebint darbuotojo veiksmus (darbą) jo darbo vietoje, naudojant jam įprastas priemones, medžiagas ir įrankius pagal kiekvienai kompetencijai patvirtintas praktines užduotis (ND-KVT-8). Jei to negalima padaryti jo darbo vietoje – stebima mokymo
ar vertinimo organizacijų praktinio mokymo (vertinimo) vietose naudojant tų organizacijų priemones, medžiagas ir įrankius (ND-KVT-6). Stebėjimo metu vertintojai gali prašyti paaiškinti veiksmus, jų priežastis ir galimas pasekmes.
31. Vertinimo organizatoriai ir vertintojai, pirmiausia turi įsitikinti, kad darbuotojas yra tinkamai instruktuotas, turi darbų saugos pažymėjimus, jei tokiai veiklai privalomi, tinkamai aprūpintas darbų saugos priemonėmis ir tik po to pradėti vertinimą (ND-KVT-6).
32. Žinias ir gebėjimus vertina 2 STATREG administratorių paskirti vertintojai, patvirtinti vertinamajai sričiai. Vertintojai pildo vieną protokolą (F-KVT-3) elektronine arba popierine forma, su jo turiniu ir vertinimo rezultatais supažindina darbuotoją pasirašytinai (ND-KVT-6).
33. Vertinant žinias ir gebėjimus gali dalyvauti ir kiti darbuotojai, tačiau jie negali patarinėti ar padėti labiau, nei to reikalauja vykdoma užduotis, kurios negalima atlikti vienam. Vertinime gali dalyvauti darbininkų profesinių sąjungų atstovai.

9. Reikalavimai pakartotiniam kompetencijų vertinimui
34. Kai kurioms kompetencijoms „Reikalavimų apraše“ (ND-KVT-4) gali būti nustatytas ribotas galiojimas, pvz. kai kurių kompetencijų patvirtinimui būtinos valstybės reglamentuojamos darbų saugos kvalifikacijos (pažymėjimai) ar kompetencijos.
35. Pasibaigus ribotam galiojimui asmuo savo statreg.lt paskyroje pateikia prašymą atnaujinti kompetencijos galiojimą. Kompetencijos vertinimui ir patvirtinimui galioja pradinio vertinimo ir tvirtinimo tvarka. Jei buvo pakeistas turėtos kompetencijos aprašas, pavadinimas, ar vertinimo kriterijai, galioja prašymo pateikimo dienos nuostatos ir dokumentai.
36. Statybininko kortelė galioja ir yra keičiama kas 5 metus, jei keitimo metu galioja bent viena asmens patvirtinta kompetencija. Kortelės keitimui asmuo savo statreg.lt paskyroje pateikia prašymą ir per 5 dienas gauna kortelę be papildomų procedūrų.
37. Papildomos kompetencijos vertinamos ir patvirtinamos ta pačia tvarka kaip ir tvirtinamos naujos kompetencijos, tik asmeniui nereikia iš naujo registruotis ir pateikti savo asmens duomenų. Tokiu atveju asmuo prašomas peržiūrėti, ir jei reikia, atnaujinti savo asmens duomenis ar papildomą informaciją.

10. Kompetencijų galiojimo priežiūra, kompetencijos galiojimo (sertifikavimo)
sustabdymas arba panaikinimas
38. Kompetencijų galiojimo priežiūra iš esmės nevykdoma. Ji apsiribota tik informacijos iš trečiųjų šalių apie asmens kompetencijai gauti (įrodyti) pateiktų asmens dokumentų ir kitų įrodymų (faktų) tikrumą vertinimu. Galioja dokumentas Apeliacijų ir skundų gavimo, įvertinimo ir sprendimo priėmimo procesas (ND-S-9).
39. Kompetencijos galiojimas stabdomas gavus informaciją, kad kompetencijai gauti (įrodyti) pateikti klaidingi arba suklastoti dokumentai ar kiti įrodymai (faktai). Galioja dokumentas Apeliacijų ir skundų gavimo, įvertinimo ir sprendimo priėmimo procesas (ND-S-9).
40. Įvertinus gautą informaciją kompetencijos galiojimas panaikinamas arba kompetencijos galiojimas vėl atnaujinamas.

11. Kvalifikacijų ir kompetencijų komitetas
41. LSA taryba įsteigė Kompetencijų ir kvalifikacijų komitetą sudarytą iš svarbiausių statybos sektoriaus kompetencijų vertinimu suinteresuotų (susijusių) šalių atstovų (sertifikavimo įstaigos, sertifikuotų asmenų, sertifikuotų asmenų paslaugų vartotojų, darbdavių, kitų vartotojų ir valdžios institucijų) nė vienai šaliai nedominuojant.
42. Be kitų komitetui deleguotų užduočių, komitetas vykdo šios sertifikavimo schemos periodinę priežiūrą ir vertinamąją analizę.

12. Schemos peržiūra ir atnaujinimas
43. LSA kartą per 2 metus peržiūri šią sertifikavimo schemą, koreguoja kai reikia ir patvirtina iš naujo nekeičiant žymens.
44. Kartą per 2 metus paskirtas STATREG administratorius apklausia visus patvirtintus vertintojus dėl pasiūlymų sertifikavimo schemos tobulinimui pagal šiuos aspektus:
   a) kompetencijos reikalavimai kiekvienam darbui, veiklai ar užduočiai;
   b) nustatytos būtinos sąlygos (patirtis, išsilavinimas, kitos kvalifikacijos) kiekvienai darbininko kompetencijai patvirtinti;
   c) žinių vertinimo klausimai ir praktinės užduotys kiekvienai kompetencijai;
   d) nustatyta vertinimo technika, jos derinimas ir sietis su kompetencijų reikalavimais;
   e) vertinimo procesas (praktinis organizavimas);
   f) nustatyti pakartotinio sertifikavimo reikalavimai ir intervalas.
45. Gavęs ir susisteminęs apklausos rezultatus paskirtas STATREG administratorius pateikia LSA Kompetencijų ir kvalifikacijų komitetui vertinti. Sertifikavimo schema koreguojama ir tvirtinama iš naujo, jei to reikia pagal komiteto išvadas.

{{msg}}